Reklamace

1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí záruční doba 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu , kdy bylo zboží v reklamačním řízení.

3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci dvěmi způsoby:

a) poštou na adresu OKAYPLAST spol.s r.o., Špálova 368, Sobotka 50743, Česká republika

b) nebo osobně na adrese OKAYPLAST spol.s r.o., Špálova 368, Sobotka 50743, Česká republika

4. Spotřebitel, který uplatňuje reklamaci, je při podávání reklamace povinen doložit:

a) doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura )

b) záruční list výrobce ( pokud byl dodán )

c) reklamované zboží

d) přesný popis závady dodaného zboží

5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

a) opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,

b) neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem

c) poškození nadměrným zatěžováním,

6. V případě oprávněné reklamace je zboží bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, zboží je vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

7. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační řád je platný od 1.2.2013. Právo na změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.