Obchodní podmínky

I. Provozovatel e-shopu

Na stránkach www.kováni-pro-dveře.cz je provozován internetový obchod (dále jen e-shop), prostřednictvím kterého je nabízeno kování pro vstupní, interierové dveře a sortiment s tímto odvětvím spojený. . Provozovatelem této domény je firma OKAYPLAST , spol s r.o., Špálova 368, Sobotka 50743, Ič 60935294

II. Smluvní strany

a) Prodávající

OKAYPLAST , spol s r.o., Špálova 368, Sobotka 50743, Ič 60935294

b) Kupující

Fyzická, nebo právnická osoba (dále jen kupující). Kupující se zavazuje, že do registrace objednávek a při ostatní komunikaci s provozovatelem e-shopu vyplnil údaje identifikující jeho osobu správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu zároveň souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujícího. Je to potřebné ke správnému a včasnému doručení objednaného zboží.

III. Předmět kupní smlouvy

a) Závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.

b) Závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu, jím určené osobě nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

c) Objednané zboží

Objednaným zbožím se rozumí zboží uvedené v objednávce, v uvedené barvě, provedení , množství a ceně.

IV. Osobní údaje

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro zajištění objednávkového systému e-shopu a prodávající se současně zavazuje, že osobní údaje v jakékoliv podobě neposkytne třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanový zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

a) Místo dodání a vydání objednaného zboží

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo označené kupujícím v objednávkovém formuláři. Místo výdeje je na adrese Špálova 368, Sobotka 507 43.

b) Objednávka

Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím činí v pracovních dnech (mimo dovolenou) max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána na e-mailovou adresu internetového obchodu. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech: - po vzájemné dohodě obou stran - ze strany kupujícího do doby následného potvrzení objednávky. - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případě že zboží již není k dostání - v případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

c) Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou

Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, prodávající si vyhrazuje možnost nevyhovět dalšímu požadavku kupujícího při objednání zboží. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě. (české poště, zásilkové službě a pod.) Předání lze uskutečnit - česká pošta - PPL - Osobně v sídle společnosti.

d) Doprava

Prodávající zajistí dopravu do místa dodání prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře, zpravidla prostřednictvím české pošty případně smluvním dopravcem. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

VI. Cena a platební podmínky

a) Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v e-shopu na stránkách www.kováni-pro-dveře.cz .Kupní cena v e-shopu je uvedena s 21% DPH. Kupní cena je zpravidla uhrazena kupujícím při předání zboží, případně platbou předem na účet prodávajícího. Uhrazení kupní ceny je podmínkou k předání objednaného zboží kupujícímu. Kupní cenu inkasuje zplnomocněný zástupce smluvního dopravce.

b) Doprava V ceně zboží v základní nabídce, která je uvedena na stránkách www.klikyhorovice.cz nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží ke kupujícímu. Náklady na dopravu jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena v objednávkovém formuláři je již uvedena včetně dopravného.

c) Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, prodávající si vyhrazuje možnost nevyhovět dalšímu požadavku kupujícího při objednání zboží. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě. (české poště, zásilkové službě a pod.)

d) Doprava Prodávající zajistí dopravu do místa dodání prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře, zpravidla prostřednictvím české pošty případně smluvním dopravcem. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl.VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

a) Kupující

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství nejpozději do 14dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující uhradí náklady spojené s přepravou vráceného zboží do místa výdeje zboží. Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo koupě zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 53 Občanského zákoníku. V případě vrácení peněz kupujícímu vystaví prodávající dobropis a peníze budou na základě potvrzeného dobropisu a vratce zboží kupujícímu vyplaceny a to buď převodem na účet kupujícího nebo v hotovosti V místě provozovny prodávajícího.

b) Prodávající

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím. V případě ukončení smluvního vztahu je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti odevzdání předmětu kupní smlouvy.

VIII. Záruka, reklamace předmětu koupě

a) Záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, není li uvedeno jinak.

b) Oznámení vady

Práva a odpovědnost za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího. Doba od uplatnění práva a odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zajistí v záruční době prodávající na svoje náklady.

IX. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinností ode dne 1.2.2013. Schválení všeobecných podmínek ze strany kupujícího V okamžiku kdy v internetovém obchode(e-shopu) www.kovaní-pro-dveře.cz kupující klikne na odkaz "Objednat", má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly řádně prostudovány Všeobecní smluvní podmínky a jsou plně akceptovány.

Podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání obou smluvních stran v kupní smlouvě.